Situació del despatx a Reus

dimarts, 30 d’abril del 2019

Què passa a Catalunya quan un hereu es nega a acceptar l’herència ?

Conforme disposa l’article 461-12 del Codi Civil de Catalunya, el dret a acceptar o repudiar l’herència no està sotmès a termini.

Ara bé, les persones interessades en la successió, inclosos els creditors de l’herència o del cridat -és a dir del nomenat pel causant (difunt)  en la successió testada o els previstos en la llei per la successió intestada-, poden sol·licitar al notari, un cop transcorregut un mes a comptar de la delació (obertura de la successió), que requereixi personalment al cridat a fi que, en el termini de dos mesos, li manifesti si accepta o repudia l’herència, amb l’advertència expressa que, si no l’accepta, s’entén que la repudia.El requeriment personal al cridat, s’ha de fer, com a mínim, dues vegades en dies diferents. Si aquest requeriment esdevé infructuós, el notari ha de fer el requeriment per correu certificat, i en cas que no es pugui notificar, s’ha de fer per mitjà d’edictes publicats en els dos diaris de més tiratge del lloc.


Un cop transcorregut el termini de dos mesos sense que el cridat hagi acceptat l’herència en escriptura pública, s’entén que la repudia, llevat que sigui un menor d’edat o una persona amb la capacitat modificada judicialment, cas en el qual s’entén que l’accepta a benefici d’inventari.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus