Situació del despatx a Reus

divendres, 21 d’octubre del 2016

Accidents de circulació.- La reclamació del perjudicat


Els perjudicats en un accident de circulació no poden acudir a l’acció judicial civil sense haver efectuat abans la reclamació a l’asseguradora acompanyant també la oferta motivada d’aquesta si la tenen.

Ara bé, aquesta reclamació del perjudicat és només necessària si l’acció s'exercita contra l’asseguradora, però no si es fa tan sols contra el conductor contrari.


Què ha de contenir aquesta reclamació extrajudicial?

En la reclamació, ha de constar la identificació i dades rellevants de les persones que reclamen, una declaració sobre les circumstàncies del fet, la identificació dels vehicles i conductors que han intervingut, així com tota la informació mèdica assistencial o pericial o de qualsevol tipus que tingui en el seu poder i que permeti poder valorar els danys. Quan presentem la demanda judicial, haurem d’acompanyar-la d'una còpia d’aquesta reclamació prèvia dirigida a l’asseguradora.

Com ha de fer la reclamació el perjudicat a l’asseguradora perquè tingui efectes?

Encara que la norma no ho indiqui, s’ha de fer de manera fefaent. És la única manera que el perjudicat podrà provar que l’ha realitzat. El més normal és enviar un burofax (amb avís de rebuda i demanant la certificació del contingut). Imaginem que l’asseguradora al·lega que no ha rebut la reclamació i el jutge exigeix la prova del seu enviament. Valdria també la prova d’haver enviat un fax o un correu electrònic, si és el mateix que s’ha fet servir per a mantenir altres comunicacions entre el perjudicat i l’asseguradora.


La reclamació del perjudicat interromp el còmput de prescripció d’un any per exercitar l’acció civil, des del moment en que es presenti a l’asseguradora. Aquesta interrupció es perllongarà fins que es produeixi la notificació al perjudicat de la oferta o resposta motivada definitiva. A partir d’aquesta notificació s’inicia de nou el termini d’un any per demandar.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus

divendres, 7 d’octubre del 2016

Accidents de circulació.- Canvis legislatius

Durant les properes setmanes anirem tractant diverses qüestions referents als conflictes derivats d’accidents de circulació. Aquests, actualment despenalitzats, es venien resolent en una part molt important en un judici de faltes (via penal) fins el dia 1 de juliol de 2015. Això va provocar una gran preocupació als advocats especialistes en dret de la circulació, asseguradores i perjudicats, pensant en com es podria veure alentida la solució dels conflictes si aquests haurien de ser derivats a la via civil.


Però, a més de la reforma del Codi Penal (Llei Orgànica 1/2015), una extraordinària importància adquireix la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de Reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (Barem) i la inclusió que s’hi fa de l’ús de la mediació per resoldre aquests conflictes.


Veiem avui, tan sols algunes novetats introduïdes per la Llei 35/2015 respecte al sistema anterior (RDLeg. 8/2004):

a) Les parts poden demanar expressament a les forces de seguretat el lliurament de l’atestat per a plantejar la reclamació.
b) El forense, que abans intervenia en els procediments penals, pot ara intervenir extrajudicialment amb la Llei 35/2015. El perjudicat i l’asseguradora poden demanar l’emissió d’un informe forense, que pagarà l’asseguradora. Si és el perjudicat qui demana l’informe pericial complementari, sense acord amb l’asseguradora, el pagarà ell.
c) El metge forense pot ser citat a judici i compareixerà en qualitat de testimoni-pèrit (art. 380 LEC).
d) L’asseguradora, que en el sistema anterior només podia presentar una oferta motivada després de la primera reclamació del perjudicat, ara ha de presentar oferta motivada o resposta de denegació en el termini d’un mes des de la notificació de l’informe forense.

Aquest és un petit tast de les novetats que, en relació amb aquest tema, anirem ampliant i aprofundint en propers articles.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus