Situació del despatx a Reus

dimecres, 15 de juliol del 2015

Metges Forenses


Tots hem sentit a parlar dels metges forenses. Però en general hom acostuma a tenir un concepte molt limitat sobre quines són les seves tasques o funcions. Quasi sempre ens arriba la noticia de la seva intervenció en pràctiques relacionades amb crims on hi ha morts violentes, com el professional que practica les autòpsies.


Però s’ha de dir que les seves funcions són molt més amplies. Són funcionaris de carrera que constitueixen un Cos Titulat Superior al servei de l’Administració de Justícia i estan sotmesos al seu propi Reglament.

Les seves funcions més importants són:

- L’assistència tècnica als Jutjats, Tribunals, Fiscalies, oficines del Registre Civil en les matèries que constitueixen la seva disciplina professional, tant en el camp de la patologia forense i pràctiques on hi ha morts violentes o per accident, com en la assistència i vigilància facultativa dels lesionats, detinguts, malalts sota la jurisdicció d’aquests òrgans, dintre dels supòsits i forma que determinin les lleis.

- Emetre informes i dictàmens medicolegals en el marc dels procediments judicials.

- Realitzar els controls periòdics dels lesionats i fer la valoració dels danys corporals que siguin objecte d’actuacions judicials. Coneguda és la seva tasca pel que fa als casos d’accidents de circulació i la seva valoració de les lesions que se’n derivin, tant pel que fa a dies de baixa com a les seqüeles o possibles incapacitats.


- És important la seva valoració pel que fa a les capacitats psíquiques o de les fets que puguin modificar la voluntat d’una persona a l’hora de cometre un delicte i la repercussió que això pot tenir a l’hora d’apreciar circumstàncies atenuants o eximents de la responsabilitat penal. O també, per exemple, l’ajuda que por proporcionar als jutges, en casos de dependència de substàncies tòxiques per concedir o no la suspensió d’una pena privativa de llibertat, per substituir-la per un tractament de deshabituació o desintoxicació, fent-ne el corresponent seguiment.


Els forenses actuen amb independència i sota criteris estrictament científics i la seva funció té una sèrie d’incompatibilitats (per exemple no poden treballar per empreses o entitats asseguradores)

Finalment dir que els informes emesos per forenses no tenen perquè ser els únics a tenir en compte en un procediment judicial, ja que les parts poden aportar informes pericials emesos per professionals de la seva elecció.