Situació del despatx a Reus

dijous, 28 de febrer del 2013

Declaració amistosa... firmar o no firmar?

Continuant amb el tema del darrer post i, responent així també a la pregunta que fa dins els comentaris l'amic RAMON, anem a fer un pas més:

És evident que una declaració amistosa d'accident signada pels intervinents en el sinistre desplegarà tots els seus efectes, tant pel que fa a la tramitació i convenis aplicables entre les respectives asseguradores, com si l'afer hagués d'arribar al Jutjat.  Per tant, el primer consell és que, si signem aquest document, hem d'estar convençuts que tot el que en ell s'expressa ho assumim com a cert.

També, tenim la possibilitat de negar-nos a signar si veiem que l'altre part introdueix en el redactat fets o circumstàncies en les que no estem d'acord. Igualment, pot ser l'altre part qui es negui a firmar. Per tant, no és obligatori signar una DAA.


Si no hi ha acord entre els intervinents en un accident i, principalment, en els casos en que s'hagin produït lesions, és recomanable sol·licitar la presència de la Policia Local o Mossos d'Esquadra. Aquests intervindran en un d'aquests dos sentits:

- O bé elaborant el corresponent atestat, que establirà -segons els seus criteris professionals- la culpabilitat en l'accident.
- O bé, ajudant a les parts a omplir la Declaració d'accident (això s'acostuma a fer en els casos en que no hi ha danys personals)

En tot cas, si bé s'ha de tenir en compte que l'atestat policial sempre té una presumpció d'objectivitat en la qual els Jutges (i també les asseguradores) basaran les seves decisions, tot i que també és cert que aquests poden ser rebatuts per altres proves que es puguin presentar en un judici (com poden ser testimonis i, principalment, informes pericials de reconstrucció de l'accident, per exemple, que arribin a una conclusió diferent a l'establerta pels cossos policials).

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus

dilluns, 25 de febrer del 2013

Primers passos

La circulació de vehicles a motor és, avui en dia, una font molt gran de conflictes que poden tenir, fins i tot, conseqüències judicials. Quan hem intervingut en un accident de circulació (en el que podem tenir la condició de “causants” o de “perjudicats”) ens hem de preguntar què és el primer que hem de fer.

Si el nostre vehicle està, com és de suposar, degudament assegurat, disposarem d'un formulari conegut com a “Declaració d'accident” (DAA). Aquest document pot tenir efectes pel que fa a la responsabilitat que es derivi del sinistre i, per tant, caldrà que estigui el més completament i correcta subscrit pels conductors dels vehicles implicats. Cada formulari està dissenyat per a dos vehicles. Si en un accident hi ha més vehicles implicats es pot utilitzar més d'un formulari.

Pel moment, el que cal saber és que és necessari emplenar correctament les dades generals (Data i hora, lloc de l’accident: localitat, carrer) i les reservades per cada un dels vehicles (Nom del conductor, DNI, adreça; matrícula, marca i model del vehicle; nom de l’asseguradora, número de pòlissa, nom del propietari prenedor de l’assegurança) En les caselles centrals de la declaració caldrà marcar amb una “X” circumstàncies com la posició del vehicle, maniobra que estava efectuant, etc. També apareix un espai reservat per dibuixar un croquis que pugui aclarir encara més la forma en que s’ha produït el sinistre. Existeix també un apartat reservat per consignar qualsevol tipus de circumstàncies que pugui ajudar a determinar les causes de l’accident i, finalment, les signatures dels conductors.


Aquest document l’omplen els mateixos conductors però, en algunes ocasions, poden haver-los ajudat els Mossos d'Esquadra, Policia Local, etc. Tot i que, per la validesa d'aquest document, no cal la presència de cap força policial.

Cal tenir en compte que una declaració amistosa d'accident pot simplificar la resolució d'un sinistre en el que haguem intervingut, ja que pot comportar una agilització dels tràmits entre les respectives asseguradores.

Altres aspectes, com poden ser els atestats que es pugui realitzar arran d'un accident de circulació, les diferents conseqüències que es poden produir si existeixen danys personals o tan sols materials, etc. els anirem tractant en successius articles.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus

dimarts, 19 de febrer del 2013

La Responsabilitat civil.- conceptes generals

La responsabilitat civil és l’obligació d'una persona de reparar un dany que ha ocasionat a un altre. Normalment es tracta d'una compensació monetària, és el que coneixem com “indemnització per danys i perjudicis”.

Habitualment, la persona obligada és la que ha ocasionat el dany, però no sempre és així (per exemple, quan els pares han de respondre per algun mal ocasionat per un fill menor d'edat... imaginem el típic cas d'un nen que trenca el vidre d'un veí amb un cop de pilota)


Com el seu nom indica, es tracta d'una reparació civil, per tant, va “a part” de la responsabilitat penal.

O sigui, pot ser que, per un fet, tan sols hi hagi responsabilitat civil, o bé -si el dany neix d'un delicte o falta- que hi hagi condemna penal i, a més, l’obligació de respondre civilment mitjançant la indemnització per danys.

L’article 1902 del Codi civil diu ”El qui per acció o omissió causa dany a altri, intervenint-hi amb culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”.

I, segons l'article 1903, aquesta obligació és exigible no tan sols per actes u omissions propis sinó també per aquells que hagin estat causats per persones per les que s’hagi de respondre: els pares són responsables pels danys causats pels fills que es trobin sota la seva guarda, també els tutors en casos de menors o incapacitats que estan sota la seva custòdia, etc.

En el cas que existeixi responsabilitat penal (bé sigui derivada de la comissió d'un delicte o d'una falta) portarà aparellada la responsabilitat civil que se'n derivi.

Menció especial mereix la figura jurídica del “Responsable civil directe” on entra en joc, per exemple, l’obligació d'indemnitzar per part de les Entitats asseguradores sempre i quan existeixi un contracte d'assegurança vigent que cobreixi aquesta contingència.

Tots aquests temes els aniré desenvolupant en posteriors entrades.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus

divendres, 15 de febrer del 2013

Aquest blog...

Aquest blog pretén ser una aproximació al món de la Responsabilitat Civil, que té una gran incidència en la vida diària, i una orientació per aquelles persones que ho necessitin.

Amb periodicitat setmanal aniré escrivint articles que, majoritàriament, tractaran sobre els punts més rellevants i útils d'aquest tema, tot i que, també parlaré d'altres aspectes del Dret i qüestions d'actualitat jurídica diversa.


Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus