Situació del despatx a Reus

diumenge, 30 de juny del 2013

Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració (II)


Com deia al darrer post, un dels casos més comuns en els que es pot reclamar a l'Administració per danys causats és quan es produeix alguna lesió a conseqüència d'una caiguda en una vorera pel mal estat de conservació en que es trobi aquesta.

L'Administració competent en aquesta matèria és la local doncs la pavimentació de les vies públiques per garantir que el trànsit de vehicles i de persones sigui segur és competència dels municipis, o sigui, de l'Ajuntament.

La Llei reguladora de les bases de règim local diu que les entitats locals han de respondre directament dels danys i perjudicis causats als particulars en els seus bens i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics.../... en els termes establerts a la legislació general sobre responsabilitat administrativa.


Com reclamar?

Doncs bé, hem de saber que abans de poder arribar a la via judicial (el que diríem coloquialment "portar a l'Administració als Tribunals") s'ha de tramitar un expedient administratiu, la reclamació prèvia administrativa. O sigui, reclamar primer directament a l'Administració.

S'ha de presentar un escrit en el que s'especifiquin les lesions produïdes i la relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic. També s'ha de fer, si és possible, una avaluació econòmica dels danys. S'hauran d'aportar elements de prova que permetin demostrar el mal estat de la vorera el dia de l'accident mitjançant fotografies, atestat de la policia i testimonis, així com documents que provin el dany, com comunicat mèdic, informe d'urgències, informe de rehabilitació, etc.

El termini és d'un any des de que es van produir els fets. Si els danys tenen caràcter físic o psíquic, el termini comença a comptar des de que es produeix la curació o des del moment en que es determini quines són les seqüeles

La reclamació s'ha de presentar amb una còpia a l'Ajuntament, al registre, on ens segellaran l'escrit amb la data de presentació. També es pot enviar per correu certificat amb avís de rebuda.

L'Administració dictarà una resolució sobre la nostra reclamació, però  si no hi hagués una resolució expressa s'entén que hi ha hagut el que s'anomena "silenci administratiu" i, en aquest cas, aquest silenci té un valor "negatiu" com si hi hagués hagut una resolució en la que no ens haguessin donat la raó, o sigui que s'entén que la nostra sol·licitud d'indemnització ha estat desestimada. Llavors ja podem posar un recurs de reposició davant la pròpia Administració o acudir ja a la Via judicial (jurisdicció del contenciós-administratiu).

Si arribem a la Via judicial ja és necessària la intervenció d'advocat i de procurador i llavors, davant dels Jutjats i Tribunals, l'Administració serà ja només una part (en aquest cas la part demandada).


Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus


divendres, 14 de juny del 2013

Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració (I)


Com ja he explicat altres  vegades, quan una persona, ja sigui física (humana) o jurídica (empresa, societat, ens públic...) ocasiona un dany a una altre, tant si és de forma intencionada com si no, neix una responsabilitat a càrrec del causant del dany consistent en una obligació de reparació, de compensació econòmica.


Aquesta obligació de reparació, quan correspon a organismes i institucions públiques es denomina “Responsabilitat patrimonial de l’Administració” i pot ser de l’Administració de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, de l’Administració local, entitats de Dret públic, etc.

La legislació administrativa es refereix a la responsabilitat de l’Administració en aquests termes “Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions públiques corresponents, de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus bens o drets, excepte en casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics” (Art. 139.1 LRJAP-PAC) (1)

A més, la Llei General per a la Defensa de Consumidors i usuaris estableix com a dret bàsic d’aquests “la indemnització o reparació dels danys i perjudicis soferts”.

Afegirem també que aquesta responsabilitat és objectiva: o sigui, existeix tant si el dany ha estat causat per una mala pràctica com per un error, per un descuit (tan sols no es tenen en compte els casos de força major) quan es donin els següents requisits:

1.- Que s’hagi produït una lesió en els nostres bens o drets.

  •  Que el ciutadà no tingui el deure de suportar aquest dany
  •  Ha de ser una lesió efectiva, un dany real, no una “possibilitat”.
  •  Que pugui ser valorada econòmicament.
  •  Una lesió individualitzada: Que pugui identificar-se a una persona o grup de persones determinades com a afectades.

2.- Que el dany es pugui atribuir a l’Administració, o sigui, causat per un servei públic I, insistim una vegada més, el mal pot passar tant quan el funcionament de l'administració hagi estat:

  • Normal: Tot i tenint un funcionament regular, sense que hi hagi cap incumpliment de deures, els danys es produeixen com a conseqüència de riscos propis de l'activitat.
  • Anormal: Hi ha hagut una actuació incorrecta de l'Administració per prestar el servei de forma deficient.
3.- Que existeixi una relació causa-efecte entre la conducta de l'Administració i el dany que s'ha produït. Es poden donar diferents situacions en les que existeixi part de culpa del ciutadà, però això no exclou el deure d'indemnitzar de l'Administració, tot i que sí pot representar una reducció en la quantia indemnitzatòria

De moment, per no fer-ho massa llarg, ho deixo aquí. En el proper post veurem un supòsit pràctic bastant freqüent: la responsabilitat de l'Administració per caigudes degudes al mal estat de les voreres.


*****************************************
(1) Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus