Situació del despatx a Reus

dimecres, 13 de gener del 2016

La Separació


Diu l’article 81 del Codi Civil, que es podrà decretar judicialment la separació del matrimoni, sigui quina sigui la forma de la celebració:

1a.- A petició de qualsevol dels dos cònjuges o de un amb el consentiment de l’altre, un cop hagin transcorregut tres mesos de la celebració del matrimoni. A la demanda s’hi ha d’acompanyar una proposta de Conveni regulador conforme al que s’estableix a l’article 90 del mateix Codi.

2a.- A petició d’un sol dels cònjuges, un cop transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni. Aquest termini no serà precís si es demostra el risc per a la vida, integritat física, moral o la llibertat sexual del demandant o dels fills de qualsevol membre del matrimoni. A la demanda s’ha d’acompanyar una proposta fundada de les mesures que hauran de regular i establir els efectes de la separació.


La sentència de separació produeix la suspensió de la vida en comú dels casats i cessa la possibilitat de vincular els béns de l’altre cònjuge en l’exercici de la potestat domèstica.

Ha de quedar ben clar, que la separació no suposa la dissolució del vincle matrimonial i que la reconciliació pot posar termini al procediment de separació i deixar sense efecte el que s’hagi acordat en el mateix, havent-ho de comunicar al Jutge separadament per ambdós cònjuges 8art. 84 del Codi Civil.

Més endavant parlarem de com plantejar judicialment la dissolució del matrimoni (Divorci) i els seus efectes tant de mutu acord com de manera contenciosa.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus