Situació del despatx a Reus

dilluns, 21 de novembre del 2016

Accidents de circulació.- Resposta de l'asseguradora

Actuacions de l'asseguradora davant la reclamació de l'assegurat
L’asseguradora disposa de tres mesos de termini des de la data fefaent de la reclamació del perjudicat per enviar-li la seva oferta. Tant si es tracta de danys personals com materials, l’asseguradora ha de presentar una oferta motivada d’indemnització, si entén acreditada la responsabilitat i quantificat el dany. En cas de que la reclamació hagi estat rebutjada, també ha de donar una resposta motivada d’aquesta denegació. És a dir que en ambdós casos l’asseguradora ha de contestar ja que es tracta d’una obligació legal.


És rellevant que consti tant la data de la reclamació com la de la oferta, donat el termini de tres mesos que s’ha de comptar de data a data.

Quines conseqüències es deriven per l’asseguradora si incompleix la obligació de l’article 7.2 del RDL 8/2004?
Aquest article estableix que, transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi presentat una oferta motivada d’indemnització, s’imposaran a l’asseguradora interessos de demora. Aquests mateixos interessos també s’imposaran en el cas que, acceptada la oferta pel perjudicat, aquesta no sigui satisfeta en el termini de cinc dies o no sigui consignada pel pagament la quantitat ofertada.


Quin ha de ser el contingut de la oferta motivada?
1.- Una proposta d’indemnització pels danys personals i pels danys materials, fent-ne una valoració separada.
2.- Els danys i perjudicis personals es calcularan segons els criteris i imports recollits en el Títol IV i Annex de la Llei 35/2015.
3.- Ha d’incloure de manera desglossada i detallada els documents, informes, inclòs l’informe mèdic definitiu en els que l’asseguradora s’hagi basat per quantificar la indemnització que s’ofereix, de tal manera que el perjudicat tingui els elements de judici necessaris per acceptar-la o rebutjar-la.


4.- S’ha de fer constar que la quantitat que s’ofereix no està condicionada a la renúncia del perjudicat a exercir futures accions en el cas que la indemnització percebuda fos inferior a la que en dret li pugui correspondre. Ara bé, el que es pacti en un acord de mediació sí que és vinculant i suposa la renúncia del perjudicat a percebre res més.
5.- La quantitat objecte de l’oferta podrà ser consignada mitjançant diners en efectiu, un aval solidari de duració indefinida i a pagar al primer requeriment emès per entitat de crèdit o per qualsevol altre mitjà que, a criteri de l’òrgan jurisdiccional corresponent garanteixi la immediata disponibilitat de la quantitat consignada.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus