Situació del despatx a Reus

diumenge, 30 de juny del 2013

Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració (II)


Com deia al darrer post, un dels casos més comuns en els que es pot reclamar a l'Administració per danys causats és quan es produeix alguna lesió a conseqüència d'una caiguda en una vorera pel mal estat de conservació en que es trobi aquesta.

L'Administració competent en aquesta matèria és la local doncs la pavimentació de les vies públiques per garantir que el trànsit de vehicles i de persones sigui segur és competència dels municipis, o sigui, de l'Ajuntament.

La Llei reguladora de les bases de règim local diu que les entitats locals han de respondre directament dels danys i perjudicis causats als particulars en els seus bens i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics.../... en els termes establerts a la legislació general sobre responsabilitat administrativa.


Com reclamar?

Doncs bé, hem de saber que abans de poder arribar a la via judicial (el que diríem coloquialment "portar a l'Administració als Tribunals") s'ha de tramitar un expedient administratiu, la reclamació prèvia administrativa. O sigui, reclamar primer directament a l'Administració.

S'ha de presentar un escrit en el que s'especifiquin les lesions produïdes i la relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic. També s'ha de fer, si és possible, una avaluació econòmica dels danys. S'hauran d'aportar elements de prova que permetin demostrar el mal estat de la vorera el dia de l'accident mitjançant fotografies, atestat de la policia i testimonis, així com documents que provin el dany, com comunicat mèdic, informe d'urgències, informe de rehabilitació, etc.

El termini és d'un any des de que es van produir els fets. Si els danys tenen caràcter físic o psíquic, el termini comença a comptar des de que es produeix la curació o des del moment en que es determini quines són les seqüeles

La reclamació s'ha de presentar amb una còpia a l'Ajuntament, al registre, on ens segellaran l'escrit amb la data de presentació. També es pot enviar per correu certificat amb avís de rebuda.

L'Administració dictarà una resolució sobre la nostra reclamació, però  si no hi hagués una resolució expressa s'entén que hi ha hagut el que s'anomena "silenci administratiu" i, en aquest cas, aquest silenci té un valor "negatiu" com si hi hagués hagut una resolució en la que no ens haguessin donat la raó, o sigui que s'entén que la nostra sol·licitud d'indemnització ha estat desestimada. Llavors ja podem posar un recurs de reposició davant la pròpia Administració o acudir ja a la Via judicial (jurisdicció del contenciós-administratiu).

Si arribem a la Via judicial ja és necessària la intervenció d'advocat i de procurador i llavors, davant dels Jutjats i Tribunals, l'Administració serà ja només una part (en aquest cas la part demandada).


Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus