Situació del despatx a Reus

divendres, 9 d’octubre de 2015

Perits (Vocabulari jurídic)

Vull dedicar uns dies a fer unes entrades breus sobre vocabulari jurídic a fi d'explicar algunes paraules o conceptes que moltes vegades hem sentit però que potser no coneixem bé el seu significat.

Els perits: Un perit és una persona especialista en determinats temes al que el Jutge demana que doni la seva opinió com a expert sobre els fets dels que s'està discutint en un judici. Normalment es tracta d'una persona natural (un home o una dona) però, excepcionalment, pot ser una persona jurídica (una empresa, una acadèmia...)


Els coneixements als que fem referència poden ser tant científics com artístics, tècnics o pràctics. I és que la paraula pericia vel del llatí peritia que és la habilitat, coneixements i experiència en determinada matèria. Els temes sobre els que se'ls pot consultar són, per tant, moltíssims, per exemple, valorar si un quadre és autèntic o no, si un edifici tenia els fonaments prou profunds, si la signatura que figura en un xec és autèntica o falsa, si el motor d'un cotxe ha sofert sabotatge, quina causa ha pogut iniciar un incendi, etc.


La intervenció d'un perit pot ser a instància de part o bé feta per designació judicial (llavors es fa per sorteig en presència del Secretari del Jutjat, entre una llista de professionals de cada especialitat de les que disposa el Jutjat i que es demanen cada any als Col·legis professionals).

Abans d'emetre la seva opinió mitjançant un informe (un dictamen raonat), els perits han de manifestar sota jurament dir la veritat i actuar de forma objectiva. Si incomplissin els seus deures podrien incórrer en sanció penal. L'informe pericial té valor de prova dins del judici, però la valoració d'aquesta prova és discrecional per part del jutge (pot fer-ne cas o no)

També podem parlar de perits "percipiendi", als quals tan sols se'ls demana un coneixement (com  és el cas d'un intèrpret) i de perits "deducendi" quan ja es demanen valoracions i emissió del dictamen al que hem fet referència.

Josep Lluís Rodríguez Nouvilas
Advocat
Reus